سفارش تبلیغ
صبا ویژن


تورو دوس دارم،،،تو مال منی

میانِ دَستانِ سَنگینــَتـْــ ?ـہ حَلقــہ می?ُنے دور تـَنَمـْـ


میانِ گرماے تــَنَتــْ ?ه تَمامــَمـْ دَر آن گــُمـ میشَوَد

هےـچ ?َس دَسْتَش بـ ـہ


مـَن و غُصهـ ها وَ خَنْده هایــَمــ نمیرسَد

و به اوج ِ دلتـَنْگے ها و تـَنهایے هایَمــ


مـَمنون ?ـہ هــَسْتے . .

لذَتِ آغوشـــــــــ بے دَغـْدَغـہ و عشق ِ نابتــــــ رو


با هیچــــــ چیز عـَوَض نمےکـُنـَمــــ

میدانـــــــــــــــــــے.؟؟


?دوســــــــــــــــــتَتْــــــــــ دارَمْــــــ?

دوسْت دارمـ تورا و آن گرماے تَن همیشه داغَتْ را . .


آن هنگام ?ه بے پروا میسوزانے امــ

در عطش ِ خواستـَنَتــــــ . .نوشته شده در شنبه 92/6/9ساعت 11:28 صبح توسط رستمی نظرات ( ) |


Design By : Pichak